Jesteś tutaj

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dyżury: wt. 13.00-14.00
e-mail: l.niesiolowski@uw.edu.pl
 
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Aleksander Wolicki
dyżury:  wtorki 13.00-14.00, czwartki 11.30-12.30, pokój nr 9, III piętro.
e-mail: awolicki@uw.edu.pl

Kompetencje:
- nadzór nad działalnością administracyjną, inwestycyjną, oraz remontową Instytutu;
- koordynacja działalności wydawniczej oraz organizacji konferencji naukowych w Instytucie;
- zarządzanie funduszami pozabudżetowymi Instytutu;
- dbanie o funkcjonowanie pionu administracyjnego oraz technicznego Instytutu;
- wspieranie badań naukowych;
- nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Instytutu;
- zastępowanie Dyrektora we wszystkich sprawach bieżących;
- zarządzanie pomieszczeniami Instytutu;

 
Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr hab. Piotr Węcowski
dyżury: sala nr 3
dyżury w czerwcu:
13 VI (sr), godz. 12-13
15 VI (pt), godz. 13-14
18 VI (pn) g.odz. 12-13
19 VI (wt), godz. 13-14
26 VI (wt), godz. 15-16
27 VI (sr), godz. 12-13
e-mail: pwecowski@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów stacjonarnych i studiów wieczorowych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym studiów prowadzonych w Instytucie;
- koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników naukowych i doktorantów w zakresie dydaktyki;
- koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem zmian programowych w studiach prowadzonych w Instytucie;
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS;
- dbanie o zachowanie wysokiej jakości dydaktyki w Instytucie;
- nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej Instytutu oraz Komisji Stypendialnej;
- kontakty z kołami naukowymi działającymi w Instytucie oraz samorządem studenckim;
- współpraca z komisją dydaktyczna Rady Naukowej Instytutu;
- koordynacja działań reklamujących studia w Instytucie, w tym profil Instytutu na Facebook’u;
- kontakty z absolwentami Instytutu;

 
Kierownik Studiów Zaocznych i Podyplomowych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji

dr hab. Aneta Pieniądz
dyżury: czwartek godz. 11.30-12.30; sobota godz. 9.30-10.30 (w dni zjazdów studiów zaocznych licencjackich); sobota godz. 10.30-11.30 (w dni zjazdów studiów zaocznych magisterskich i studiów podyplomowych)

e-mail: aneta.pieniadz@uw.edu.pl

Kompetencje:
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów zaocznych i podyplomowych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym na studiach zaocznych i podyplomowych w Instytucie;
- podejmowanie działań związanych ze zmianami programów studiów podyplomowych i zaocznych;
- podejmowanie i koordynacja działań związanych z poszerzaniem oferty zajęć niestacjonarnych w Instytucie;
- nadzór nad rekrutacją na studia podyplomowe oraz zaoczne;
- działalność reklamowa studiów podyplomowych Instytutu;
- zarządzanie stroną internetową Instytutu;

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów zagranicznych i popularyzacji nauki
dr Dobrochna Kałwa
dyżury: wt. 13.30-15.00
e-mail: d.kalwa@uw.edu.pl

Kompetencje:
- koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi Instytutu;
- koordynacja działań popularnonaukowych organizowanych przez Instytut;
- koordynacja zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie w językach obcych;
- przygotowywanie Newslettera Instytutu;
- działania promujące Instytut;
 

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. informatyzacji i projektów cyfrowych
Dominik Purchała
e-mail: d.purchala@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- koordynacja projektów cyfrowych,
- nadzór nad infrastrukturą sieciową i sprzętową Instytutu,
- koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- konsultacja IT przy pisaniu grantów i wniosków o dofinansowanie projektów badawczych oraz pomoc w ich realizacji;

 
Sekretarz Dyrekcji
dr hab. Konrad Bobiatyński
dyżury: czw. 14.00-15.00
e-mail: sekretarz.ih@uw.edu.pl

Kompetencje:
- sporządzanie protokołów z posiedzeń dyrekcji Instytutu;
- wspieranie zastępcę dyrektora ds. studenckich w procesie obsady zajęć dydaktycznych;
- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności naukowej Instytutu;
- wykonywanie innych bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Instytutu;

 
Koordynator ds. Mobilności (w tym program LLP Erasmus)
dr Mateusz Wilk (sprawy studenckie)
dyżur: czwartek 11.30-13.00

e-mail: wilkmat@gmail.com

- prowadzenie procesu rekrutacji studentów na stypendia Erasmus;
- wsparcie studentów obcokrajowców podejmujących studia w Instytucie;